Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Tuấn Kiệt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Tuấn Kiệt

Phạm Tuấn Kiệt
https://facebook.com/tuankiet.pham.96155669

Điểm thi

Luyện toán

67 -Trung bình 9.97 - Tổng điểm 6782

Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-10 08:56:34
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-09 08:42:18
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-12 08:25:46
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-06-17 07:41:13
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-06-19 07:24:26
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-08-09 09:11:40
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-23 07:53:41
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2015-06-25 07:48:24
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2015-06-28 06:37:20
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-07-01 07:22:32