Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Sĩ Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Sĩ Sơn

Nguyễn Sĩ Sơn
Chào mừng các bạn

Luyện toán

18 -Trung bình 7.68 - Tổng điểm 2535

Nguyễn Sĩ Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 15:10:05
Nguyễn Sĩ Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 12:14:03
Nguyễn Sĩ Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-12-09 18:04:21
Nguyễn Sĩ Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 15:34:02
Nguyễn Sĩ Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2016-12-04 21:08:05
Nguyễn Sĩ Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 16:17:22
Nguyễn Sĩ Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-28 21:17:10
Nguyễn Sĩ Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất nhiều đường thẳng song song, vuông góc
Lần cuối làm bài: 2016-09-29 15:20:13
Nguyễn Sĩ Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2016-09-21 17:51:53
Nguyễn Sĩ Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên tính chất kề bù, phân giác
Lần cuối làm bài: 2016-09-22 16:18:52

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-12 09:41:30
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-08 15:49:34
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-08 15:47:21
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-08 15:26:39
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-07 16:20:50
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-07 15:50:21
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-07 15:45:34
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-07 15:41:38
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-05 10:43:04
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-11 16:45:55
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 16:24:53
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 16:51:19
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-08 09:15:09
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 17:58:10
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-10 16:41:50
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-10 16:09:49
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-30 10:15:30
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-08 18:52:32
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-08 18:48:50
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-08 18:45:52
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-08 18:43:11
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-08 18:36:06
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-08 15:38:49
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-08 15:29:09
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-07 18:26:31
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-05 16:54:57
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-05 16:46:45
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-04 22:32:21
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 20:05:04
Nguyễn Sĩ Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-17 09:34:49