Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với =_=. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

=_=
Sợ em biết lại sợ em không biết. Muốn em biết lại muốn em không biết. Điều buồn nhất là... Là em biết lại làm như không biết!

Luyện toán

11 -Trung bình 5.92 - Tổng điểm 1185

=_= đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 14:33:57
=_= đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 21:34:17
=_= đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-03 20:46:35
=_= đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2018-05-30 17:17:45
=_= đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 16:55:45
=_= đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-05-22 16:05:25
=_= đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 16:20:48
=_= đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 11:21:26
=_= đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 21:38:42
=_= đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-05-20 11:25:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 5.45 - Tổng điểm 218

=_= đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 21:01:41
=_= đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:25:13

Điểm thi

=_= làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-11 21:07:33
=_= làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-11 21:04:56
=_= làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-11 21:01:13
=_= làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-13 20:51:25
=_= làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-20 12:02:54