Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Nho Khoa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Nho Khoa

Lê Nho Khoa
Giờ đã học online math được vài năm mới thấy điểm hỏi đáp thực sự không quan trọng.Quan trọng là hãy giúp đỡ các bạn học toán để cùng giúp nhau tiến bộ ^-^. Sẽ không còn cách sống ham chơi bởi bạn đã lớn hiểu được cái tinh hoa của cuộc sống này

Điểm thi

Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-09 20:01:20
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-09 19:56:54
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-09 14:31:39
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-09 14:28:03
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 21:12:08
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 21:01:04
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 20:58:01
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-27 20:55:51
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-27 20:53:53
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 20:45:18
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-27 20:42:53
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 20:39:50
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 20:27:38
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-27 20:25:27
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 20:21:56
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 20:20:08
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 20:18:00
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 20:16:57
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-04-30 10:46:53
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-04-16 08:33:40
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-06 16:28:26
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-13 20:57:53
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-01-13 20:27:47
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-13 20:15:19
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-13 20:08:05
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-13 20:05:33
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-13 20:02:39
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-13 20:00:30
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-13 19:56:26
Lê Nho Khoa làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-13 19:54:44

Luyện toán

43 -Trung bình 8.30 - Tổng điểm 4564

Lê Nho Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-04-10 07:28:29
Lê Nho Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-03-08 18:35:24
Lê Nho Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-03-18 11:58:13
Lê Nho Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-03-18 11:58:59
Lê Nho Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-01-26 07:31:29
Lê Nho Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 10:57:38
Lê Nho Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-03-18 11:58:03
Lê Nho Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 11:10:32
Lê Nho Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 10:31:40
Lê Nho Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-16 10:34:25