Nguyễn Thị Bích Ngọc

Giới thiệu về bản thân

bonjuor!!! chào mừng các bạn đến nhà của mình!
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Lý Công Uẩn, tức vua Lý Thái Tổ

Dear Helena,
My name is Daisy Nguyen, from Viet Nam. My favorite sport is badminton. Thuy Chi is my favorite singer. Great Heart is my favorite book. Edmondo de Amicis is my favorite writer. How about you? Let me know in your letter. Sincerely, Daisy Nguyen