Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Khánh Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Khánh Linh

Khánh Linh
Toán:8 Văn:8.5 Anh:9 ĂN TẾT VUI :)))

Luyện toán

0 -Trung bình 5.18 - Tổng điểm 466

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.90 - Tổng điểm 78

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 8.62 - Tổng điểm 345

Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 11:58:11
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 11:53:06
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 11:45:03

Điểm thi

Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-26 14:58:21
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-27 13:32:14
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 13:06:11