Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ❤🔅Thảo Ly♎✅. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

❤🔅Thảo Ly♎✅

❤🔅Thảo Ly♎✅
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 2.58 - Tổng điểm 722

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.56 - Tổng điểm 78

Luyện Tiếng Anh

81 -Trung bình 7.80 - Tổng điểm 11160

❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:06:05
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:05:00
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:03:15
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 16:41:56
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 09:02:47
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 09:14:51
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 08:48:53
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 08:59:25
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 20:40:30
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 09:24:11

Điểm thi

❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-20 09:36:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-15 20:33:56
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-15 20:28:02
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-16 16:33:05
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:32:45
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-24 18:42:30
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-27 10:14:43
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-24 20:02:53
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-23 21:00:10
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-22 19:50:35
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-22 19:38:02