Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ❤🔅Thảo Ly♎✅. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

❤🔅Thảo Ly♎✅

❤🔅Thảo Ly♎✅
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

78 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7800

❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 20:49:01
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 19:49:11
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:39:51
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:44:18
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 21:36:01
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 10:00:35
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 21:32:34
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 22:09:15
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:05:04
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 17:39:55
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 17:04:32
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 20:40:28
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:25:11
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:02:09
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 22:22:40
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 19:58:06
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:52:05
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 20:02:30
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 10:32:17
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 19:53:40
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 20:17:36
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 10:02:16
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 20:03:35
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 20:01:47
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:24:24
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:10:14
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 10:08:57
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 19:13:06
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:43:27
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 22:06:40
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:10:28
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 10:05:54
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 10:31:01
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:20:41
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:16:41
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:58:13
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 20:04:22
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:20:30
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 10:22:05
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 10:17:33
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 17:08:40
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 16:23:08
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:24:44
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 16:43:00
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 17:12:27
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 16:28:41
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 16:57:04
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:34:28
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 16:16:00
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 09:07:46
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:27:55
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 22:07:43
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 16:47:22
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 19:25:23
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:32:05
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 22:15:10
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 19:33:11
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:16:34
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 22:04:25
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:30:03
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 17:20:47
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:24:30
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 16:55:20
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:00:43
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 15:47:19
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 20:33:28
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 08:47:02
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 15:51:08
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 09:24:11
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 20:40:30
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 08:59:25
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 08:48:53
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 09:14:51
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 09:02:47
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 16:41:56
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:03:15
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:05:00
❤🔅Thảo Ly♎✅ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:06:05

Điểm thi

❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-20 09:36:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-15 20:33:56
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-15 20:28:02
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-16 16:33:05
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:32:45
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-24 18:42:30
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-27 10:14:43
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-24 20:02:53
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-23 21:00:10
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-22 19:50:35
❤🔅Thảo Ly♎✅ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-22 19:38:02