Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vongola Tsuna. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vongola Tsuna

Vongola Tsuna

Điểm thi

Vongola Tsuna làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-09 21:52:22
Vongola Tsuna làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-10 10:02:32
Vongola Tsuna làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-01 20:59:01
Vongola Tsuna làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-01 20:56:35

Luyện toán

116 -Trung bình 9.30 - Tổng điểm 12272

Vongola Tsuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-02-01 21:01:57
Vongola Tsuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 11:20:52
Vongola Tsuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-02-21 09:20:12
Vongola Tsuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 11:24:37
Vongola Tsuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 11:30:37
Vongola Tsuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 09:51:15
Vongola Tsuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 10:59:48
Vongola Tsuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-03-07 20:29:29
Vongola Tsuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-03-14 20:08:51
Vongola Tsuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2016-03-07 21:31:04