Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kaito Kid. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kaito Kid

Kaito Kid
Trên đây mình có thể kết bạn nhắn tin và trả lời các câu hởi của olm.vn làm mình thấy rất vui

Điểm thi

Kaito Kid làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-01 15:39:39
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-20 15:16:09
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-20 15:13:47
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-19 22:03:21
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-19 22:00:59
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-19 21:58:06
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-19 21:52:18
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-19 21:41:36
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-19 21:29:02
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-17 21:13:31
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-05-17 21:11:32
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-03-18 21:00:41
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-18 20:51:48
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-03-17 20:19:53

Luyện toán

9 -Trung bình 9.05 - Tổng điểm 995

Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-05-27 13:26:54
Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 08:52:48
Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 21:31:59
Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 21:44:20
Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-19 21:11:22
Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 08:54:05
Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-01-12 21:08:12
Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 17:28:54
Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-03-02 15:54:06