Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Barack Obama. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Barack Obama

Barack Obama
Không biết thì hỏi, muốn giỏi thì học. Học thầy, không thầy học OLM

Luyện toán

6 -Trung bình 8.70 - Tổng điểm 609

Barack Obama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-02-14 23:29:16
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 19:46:36
Barack Obama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 16:55:22
Barack Obama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 13:40:49
Barack Obama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 11:01:43
Barack Obama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 10:05:31

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi