Barack Obama

Giới thiệu về bản thân

Không biết thì hỏi, muốn giỏi thì học. Học thầy, không thầy học OLM