Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ❄️Yumina♫. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

❄️Yumina♫

❄️Yumina♫
: Mùa xuân năm nay là mùa xuân chán ngắt nhất

Luyện toán

7 -Trung bình 7.38 - Tổng điểm 885

❄️Yumina♫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 18:10:42
❄️Yumina♫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 20:50:04
❄️Yumina♫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 10:00:01
❄️Yumina♫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 14:45:45
❄️Yumina♫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-09 17:58:02
❄️Yumina♫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 13:08:40
❄️Yumina♫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 10:03:14

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.20 - Tổng điểm 24

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 9.01 - Tổng điểm 631

❄️Yumina♫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 17:13:40
❄️Yumina♫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 16:22:56
❄️Yumina♫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 19:32:34
❄️Yumina♫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 17:07:39
❄️Yumina♫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 16:18:31

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-04 14:36:50
❄️Yumina♫ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-21 13:23:37