Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Tuấn Khải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Tuấn Khải

Hoàng Tuấn Khải
làm người,phải có 4 chữ này: chữ "Phải"là luôn làm đúng,không đi theo sai trái. chữ "Thật"là luôn luôn trung thực,vị tha. chữ "Nhẫn"là kiên trì. và chữ "Tâm"là luôn luôn yêu quý người xung quanh. Nói tóm lại,làm người thì....Phải Thât Nhẫn Tâm!!!! Việt Nam đất nước anh hùng Trung Quốc là nước nửa khùng nửa điên Việt Nam đang sống bình yên Trung Quốc đừng có làm phiền Việt Nam Trung Quốc đông dân toàn cỏ rác Việt Nam lác đác toàn siêu nhân Việt Nam cưỡi rồng

Điểm thi

Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-10 10:49:32
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-04 22:03:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-17 22:48:29
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-17 22:44:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 21:53:47
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-15 21:12:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 21:41:01
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-10 20:29:10
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-08 20:32:39
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-08 20:12:48
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 19:48:21
Hoàng Tuấn Khải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-13 21:42:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-14 22:23:12

Luyện toán

40 -Trung bình 9.60 - Tổng điểm 4127

Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 11:35:24
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 21:37:38
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 19:57:25
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 08:45:03
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 09:20:05
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-02-17 15:43:08
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 21:26:43
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 14:37:22
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 18:20:18
Hoàng Tuấn Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 20:45:16