Napy Pé Ngốc

Giới thiệu về bản thân

.:**"**:._.:**"**:. *.      HAPPY      .*     ":.Birthday.:" (*._.) ... (._.") ^~★Vui v€★~^ \。\、。\。 .:*"*:._ ☆ _.:*"*:. *.   H★nh phuc   .*     "*:._ ☆ _.:*" Th☆nh cong 。、☆、★ 。 "M★y man" ...<><><>...