Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với zZz Cool Kid zZz. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

zZz Cool Kid zZz CTV

zZz Cool Kid zZz
tailieumontoan.com I love that !!!

Luyện toán

1 -Trung bình 6.80 - Tổng điểm 136

zZz Cool Kid zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 13:06:42

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 4.53 - Tổng điểm 181

zZz Cool Kid zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 20:53:41

Điểm thi

zZz Cool Kid zZz làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-02 21:21:53