Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3

Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3
hi,sở thích của mình là đọc truyện conan,one-piece và chơi free fire ai muốn kết bạn với mình thì cứ kết bạn nha. Mình 2k9.Nick free fire là DuyAnh★.rank kim cương 1 level 43.https://grandedesafio.com/vn/quiz/29378145

Luyện toán

24 -Trung bình 9.35 - Tổng điểm 2899

Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:29:54
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:27:43
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:37:24
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 08:20:56
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 22:18:17
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:28:48
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:28:58
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:46:00
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 12:54:23
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 11:24:26

Luyện văn - Tiếng Việt

78 -Trung bình 9.46 - Tổng điểm 7854

Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 13:36:42
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:34:06
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 22:40:13
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 15:59:06
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 14:13:32
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 19:15:47
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 18:19:26
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chim chiền chiện
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 15:04:21
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 11:37:55
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 18:50:25

Luyện Tiếng Anh

27 -Trung bình 9.39 - Tổng điểm 3098

Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 17:33:22
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 17:35:10
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 12:45:53
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 17:49:18
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 17:44:21
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 17:43:52
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:40:37
Nguyễn Huy Anh★ Ňɠộ★Ƙɦôηɠツ 5A3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 10:24:43
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 23:05:34
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:55:59

Điểm thi