Uchiha Madara

Giới thiệu về bản thân

When the life gives you a hundres reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.(Khi cuộc đời cho bạn hàng trăm lí do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lí do để cười.)
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)
Bạn chưa có hoạt động nào !!!