Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn thùy dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn thùy dương

nguyễn thùy dương

Điểm thi

Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-19 14:51:04
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-28 22:27:56
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-23 14:01:00
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-08 08:42:34
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-18 19:53:46
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 19:44:37
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-28 19:25:07
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-26 16:41:00
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-26 16:16:23
nguyễn thùy dương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-22 19:13:53

Luyện toán

136 -Trung bình 8.78 - Tổng điểm 13871

nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-05-10 11:01:13
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-01-23 19:08:47
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 17:38:11
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-20 18:21:56
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 21:08:17
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 20:16:46
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 19:48:06
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 10:21:50
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 20:20:16
nguyễn thùy dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 19:31:21