Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Đường Hùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Đường Hùng

Đỗ Đường Hùng
Welcome to my home.

Luyện toán

6 -Trung bình 6.39 - Tổng điểm 959

Đỗ Đường Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-04-07 20:03:24
Đỗ Đường Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2017-04-17 19:33:17
Đỗ Đường Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 19:23:34
Đỗ Đường Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 10:08:26
Đỗ Đường Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-02-08 12:01:46
Đỗ Đường Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 19:54:55

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:06:02
Đỗ Đường Hùng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-08 19:59:58
Đỗ Đường Hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-08 19:55:16
Đỗ Đường Hùng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-17 21:23:15
Đỗ Đường Hùng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-22 20:05:13
Đỗ Đường Hùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-22 20:03:16
Đỗ Đường Hùng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-07 20:28:58
Đỗ Đường Hùng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 20:24:15
Đỗ Đường Hùng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-26 20:19:40
Đỗ Đường Hùng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-15 19:55:13
Đỗ Đường Hùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-08 19:26:34
Đỗ Đường Hùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-07 21:10:33
Đỗ Đường Hùng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-07 20:36:59
Đỗ Đường Hùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-05 21:00:27
Đỗ Đường Hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-05 20:55:26
Đỗ Đường Hùng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-05 20:48:45