Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đỗ mạnh hùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đỗ mạnh hùng

đỗ mạnh hùng
thôi, ko đọc nữa

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-11 16:20:58
đỗ mạnh hùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-09 11:19:28
đỗ mạnh hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-09 11:14:06

Luyện toán

39 -Trung bình 9.79 - Tổng điểm 4012

đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2015-02-08 20:04:00
Lần cuối làm bài: 2015-02-01 20:49:25
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-02-08 20:13:07
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2015-02-24 20:06:55
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2015-03-06 20:04:51
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-04-22 20:56:18
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-03-12 08:24:39
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo lường sử dụng phân số
Lần cuối làm bài: 2015-03-24 20:30:39
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-03-14 08:46:20
đỗ mạnh hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2015-04-22 20:31:47