Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Võ Thị Huệ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Võ Thị Huệ

Võ Thị Huệ
Phải thật thành công

Luyện toán

53 -Trung bình 9.42 - Tổng điểm 6779

Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 19:39:06
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:59:35
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:14:54
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 22:24:22
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 19:43:29
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:24:11
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:13:03
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 100( trừ không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:06:18
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:07:29
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 22:41:21

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:19:58
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 19:14:41
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 20:34:54
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 19:40:25
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 20:11:59
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:52:04
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 21:33:44
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 20:54:40
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 19:59:51
Võ Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:00:43

Điểm thi

Võ Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 19:32:56
Võ Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 19:29:48
Võ Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-07 19:53:06
Võ Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-07 19:35:15
Võ Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-07 19:31:49
Võ Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-07 19:29:42
Võ Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-24 19:48:08
Võ Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-07 21:19:16
Võ Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-09-02 19:56:35
Võ Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-31 20:00:01
Võ Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-11 20:09:06
Võ Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-07 12:46:46
Võ Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-07 12:42:28
Võ Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-07-14 22:16:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-14 22:08:32
Võ Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-29 22:23:29
Võ Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-21 20:14:27