Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Tử của dải Ngân Hà. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Tử của dải Ngân Hà

Hoàng Tử của dải Ngân Hà
chán olm quá, ko kiếm điểm nữa

Điểm thi

Luyện toán

27 -Trung bình 9.15 - Tổng điểm 3294

Hoàng Tử của dải Ngân Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 17:48:11
Hoàng Tử của dải Ngân Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 12:08:30
Hoàng Tử của dải Ngân Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 18:10:21
Hoàng Tử của dải Ngân Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 18:18:56
Hoàng Tử của dải Ngân Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 18:25:38
Hoàng Tử của dải Ngân Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 18:29:56
Hoàng Tử của dải Ngân Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 18:43:15
Hoàng Tử của dải Ngân Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 08:37:15
Hoàng Tử của dải Ngân Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 21:47:04
Hoàng Tử của dải Ngân Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 21:53:30