Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Trung Hải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Trung Hải

Hoàng Trung Hải
Chào các bạn!

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-27 09:47:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 12:31:24

Luyện toán

12 -Trung bình 3.60 - Tổng điểm 3563

Hoàng Trung Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-12-01 17:16:54
Hoàng Trung Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2014-10-16 19:59:36
Hoàng Trung Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2015-08-30 20:56:55
Hoàng Trung Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2014-10-19 18:12:56
Hoàng Trung Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2014-10-18 21:47:19
Hoàng Trung Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2014-11-02 12:29:25
Hoàng Trung Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2014-10-25 23:40:15
Hoàng Trung Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2014-11-04 16:52:43
Hoàng Trung Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2015-03-01 09:44:25
Hoàng Trung Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-05-29 12:35:11