Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Jeon_Jung_Kook (Team BTS). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Jeon_Jung_Kook (Team BTS)

Jeon_Jung_Kook (Team BTS)
Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy?

Luyện toán

16 -Trung bình 7.80 - Tổng điểm 1716

Jeon_Jung_Kook (Team BTS) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 16:01:10
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 10:06:54
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 22:09:21
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2018-03-05 14:40:21
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 21:41:44
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 08:28:55
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 14:37:06
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-01-19 14:35:08
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-01-15 15:30:01
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 14:20:13

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 8.35 - Tổng điểm 167

Lần cuối làm bài: 2017-11-17 19:26:13

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Jeon_Jung_Kook (Team BTS) làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-21 10:55:48
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-20 22:50:14
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-12-08 23:15:31
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-08 23:09:04
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-08 15:30:39
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-08 14:29:58
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-08 14:25:41
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 23:21:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-07 23:18:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-07 23:15:31
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 22:56:02
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 22:53:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 22:52:08
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 22:49:36
Jeon_Jung_Kook (Team BTS) làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 22:46:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 22:42:48