Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với MxH._Erenx. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

MxH._Erenx CTV

MxH._Erenx
🙂Change Owner\n 🥴

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

MxH._Erenx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 22:09:51
MxH._Erenx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 22:08:20
MxH._Erenx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 22:02:14
MxH._Erenx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 15:20:44

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

MxH._Erenx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 20:13:06

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

MxH._Erenx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 21:47:30
MxH._Erenx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 21:47:30
MxH._Erenx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 21:49:29
MxH._Erenx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: How's your summer camp?
Lần cuối làm bài: 2020-08-16 10:41:47

Điểm thi

MxH._Erenx làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-28 21:12:29
MxH._Erenx làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-28 21:05:50
MxH._Erenx làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-28 21:02:29
MxH._Erenx làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-18 20:56:02
MxH._Erenx làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-18 20:17:53
MxH._Erenx làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-09 09:22:27
MxH._Erenx làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-08 20:41:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-05 12:49:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-04 20:41:12
MxH._Erenx làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-04 20:34:31
MxH._Erenx làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 21:06:43
MxH._Erenx làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-19 20:41:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-11 20:31:38
MxH._Erenx làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-11 20:29:02