Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với luu cong hoang long. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

luu cong hoang long

luu cong hoang long
No cap 😘😘😘 1️⃣4️⃣1️⃣2️⃣

Luyện toán

64 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6400

luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 15:38:14
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 17:37:19
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 17:39:31
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 15:49:17
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 17:22:17
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ giữa trung bình cộng và tổng
Lần cuối làm bài: 2016-04-30 09:15:58
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-06-01 10:10:02
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-05-30 15:41:53
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2016-04-24 10:30:24
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2016-04-24 10:36:41
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 08:48:13
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình thoi
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 09:18:01
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có hai chữ số - thực hiện từng bước
Lần cuối làm bài: 2016-06-02 09:11:24
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 16:06:36
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 18:05:54
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 15:56:43
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-24 10:59:28
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 16:31:22
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 17:22:12
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 16:22:20
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 17:02:21
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 09:29:31
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 09:02:52
Lần cuối làm bài: 2016-04-24 10:50:01
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-04-30 09:21:26
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh diện tích và chu vi hai hình
Lần cuối làm bài: 2016-05-31 09:09:24
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 17:46:53
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 17:59:08
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 18:19:26
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 18:22:24
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo diện tích - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-29 16:14:02
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 17:51:51
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 08:54:18
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 17:20:10
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2016-04-24 10:15:32
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 18:26:59
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 17:00:22
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-04-22 16:12:23
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư - chia cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 16:49:00
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 08:47:53
Lần cuối làm bài: 2016-05-30 15:22:31
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 09:36:12
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-05-30 15:18:33
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 09:55:32
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-06-11 16:45:05
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2018-06-12 09:18:05
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 17:42:51
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 15:24:37
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên tính chất kề bù, phân giác
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 17:19:25
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 11:16:07
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 16:05:41
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-07-01 09:09:37
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 10:54:46
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 17:57:00
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 17:36:58
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 10:58:57
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với sơ đồ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 17:35:20
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 11:22:57
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 20:32:12
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 10:44:10
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 16:31:48
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 16:44:28
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 09:08:39
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 11:47:30

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Lần cuối làm bài: 2020-03-19 11:14:37
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 17:42:18
luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 17:38:03

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

luu cong hoang long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /br/ - /pr/
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 16:15:59

Điểm thi

luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-23 16:02:06
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-23 15:40:53
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-01 17:48:01
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-16 15:36:50
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-13 09:15:28
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-13 09:07:09
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-05-26 16:11:27
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-21 21:09:21
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-21 21:05:50
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-04 09:46:01
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-02 18:19:33
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-02 18:03:53
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-02 17:59:57
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-02 17:52:55
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-02 17:43:50
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-21 21:11:26
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-21 21:06:59
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-12 20:25:12
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-12 20:20:06
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-30 16:34:54
luu cong hoang long làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-30 15:33:53