Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đức Trường. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đức Trường

Nguyễn Đức Trường
Xin chào hạnh phúc

Luyện toán

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 13:34:20
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 20:15:41
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-10-02 19:38:29
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-06-27 08:46:16
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-09-28 12:25:46
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 13:23:13
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 13:34:29
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 17:16:56
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2017-10-24 13:51:56
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-07-12 10:16:44
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2018-07-29 16:23:41
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 17:22:50
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-01-27 15:31:16
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-05-24 14:16:32
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 13:53:57
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-02-21 09:11:23
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-01-09 13:37:14
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 09:59:58
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 09:18:52
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 17:41:01
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 20:16:55
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-05-25 16:18:01
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2018-06-30 08:26:47

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Quan sát và miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2017-12-24 09:15:48
Lần cuối làm bài: 2017-12-24 10:02:45
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2018-01-15 16:44:07
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-01-15 13:08:28
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 14:58:13
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 15:03:21
Nguyễn Đức Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 08:15:58

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-13 16:13:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-29 14:38:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-23 14:43:29