Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoa_2008. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoa_2008

Hoa_2008
Hello. Hãy nhấn F3 + 3 sẽ có một điều bất ngờ. 33333333555533555555553355533333355333335 33355533555553355555533555555333553355335 33333333555555335555335555553335555553355 33355555555555533553355555533355555533555 33355555555555553333555555333555555335555 33355555555555555335555553333335553333333

Luyện toán

329 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 32900

Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 14:55:11
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 11:04:39
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 10:55:01
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 09:09:34
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 21:13:08
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 21:03:34
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:51:24
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:46:19
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 1 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:42:19
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 20:01:09

Luyện văn - Tiếng Việt

112 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11200

Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 13:07:10
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:19:20
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 19:33:50
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 19:38:50
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 15:23:08
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 20:32:02
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sống chết mặc bay
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:09:01
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 21:31:29
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chơi chữ
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 19:57:53
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 15:20:56

Luyện Tiếng Anh

47 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4700

Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:27:09
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 17:39:35
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung D. Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 08:33:58
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 08:12:18
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 13:38:05
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 08:27:25
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 08:07:53
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:12:28
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 20:06:37
Hoa_2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 19:30:36

Điểm thi

Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-21 16:11:52
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-21 16:08:19
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-19 14:45:31
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-19 14:42:03
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-19 14:39:25
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-19 14:34:48
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-19 11:55:10
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-19 11:52:29
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-19 11:47:14
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-16 20:23:11
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-06 15:41:29
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-05 19:27:34
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-05 17:44:46
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-25 15:30:42
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-10 18:08:45
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-22 08:18:57
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-02 10:21:19
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-02 09:30:52
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-02 07:37:21
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-21 15:52:30
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-03 10:56:49
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-26 19:31:37
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-26 19:23:43
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-06 16:29:34
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-05 15:31:20
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-05 15:22:01
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-27 16:30:30
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-27 16:25:23
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-27 16:16:45
Hoa_2008 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-27 16:12:17