Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Diệu Hoa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Diệu Hoa

Nguyễn Diệu Hoa
Hello. Hãy nhấn F3 + 3 sẽ có một điều bất ngờ. 33333333555533555555553355533333355333335 33355533555553355555533555555333553355335 33333333555555335555335555553335555553355 33355555555555533553355555533355555533555 33355555555555553333555555333555555335555 33355555555555555335555553333335553333333

Luyện toán

292 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 29200

Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 20:39:51
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 10:04:59
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 08:06:26
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 16:12:50
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 16:06:18
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 07:34:48
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 11:02:04
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 20:40:43
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 05:24:08
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 07:23:13

Luyện văn - Tiếng Việt

82 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8200

Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 13:07:10
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 19:33:50
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 19:38:50
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 15:23:08
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 20:32:02
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sống chết mặc bay
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:09:01
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 21:31:29
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chơi chữ
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 19:57:53
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 15:20:56
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 15:36:20

Luyện Tiếng Anh

39 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3900

Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung D. Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 08:33:58
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 08:12:18
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 13:38:05
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:12:28
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 20:06:37
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 19:30:36
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 20:23:29
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 19:37:52
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 19:54:27
Nguyễn Diệu Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 19:23:01

Điểm thi

Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-25 15:30:42
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-10 18:08:45
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-22 08:18:57
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-02 10:21:19
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-02 09:30:52
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-02 07:37:21
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-21 15:52:30
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-03 10:56:49
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-26 19:31:37
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-26 19:23:43
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-06 16:29:34
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-05 15:31:20
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-05 15:22:01
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-27 16:30:30
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-27 16:25:23
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-27 16:16:45
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-27 16:12:17
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-15 21:58:51
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-15 15:41:40
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-04-15 20:15:12
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-11 12:29:04
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-27 17:16:03
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-20 19:50:23
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-19 11:04:32
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-18 16:56:22
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-18 11:08:07
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-17 10:44:04
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-25 09:46:31
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-02 19:13:32
Nguyễn Diệu Hoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-21 10:00:01