Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
''Sự thật chỉ có một, kẻ ác sẽ đền tội, chính nghĩa luôn chiến thắng!''

Luyện toán

87 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8700

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 22:11:32
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 22:11:52
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 21:03:56
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 19:52:14
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 21:16:26
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 08:14:31
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 19:50:04
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 19:57:40
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 19:56:10
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-07-23 19:55:27

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 6.67 - Tổng điểm 200

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-08 20:30:00

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 14:39:59

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-15 21:15:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-29 20:32:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-29 20:25:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-02 20:34:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-02 20:18:48
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-29 20:49:21
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-05 19:56:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-05 19:52:23
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-05 19:50:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-31 05:11:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-28 08:37:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-28 08:31:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-26 20:09:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-25 15:48:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-25 15:30:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-02 20:34:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-02 20:30:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-02 20:27:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 19:57:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 19:54:20
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-25 16:22:48
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-25 16:21:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 20:57:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 09:45:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-13 16:39:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-09 21:02:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-09 21:00:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-11 05:47:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-11 05:44:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-10 07:07:43