Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
''Sự thật chỉ có một, kẻ ác sẽ đền tội, chính nghĩa luôn chiến thắng!''

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-15 21:15:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-29 20:32:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-29 20:25:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-02 20:34:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-02 20:18:48
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-29 20:49:21
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-05 19:56:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-05 19:52:23
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-05 19:50:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-31 05:11:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-28 08:37:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-28 08:31:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-26 20:09:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-25 15:48:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-25 15:30:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-02 20:34:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-02 20:30:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-02 20:27:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 19:57:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 19:54:20
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-25 16:22:48
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-25 16:21:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 20:57:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 09:45:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-13 16:39:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-09 21:02:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-09 21:00:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-11 05:47:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-11 05:44:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-10 07:07:43

Luyện toán

86 -Trung bình 9.90 - Tổng điểm 8708

Lần cuối làm bài: 2015-11-03 13:19:24
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-09-19 15:26:51
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-09-19 15:30:08
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-09-20 05:32:23
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-10-03 07:53:18
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-10-04 05:49:24
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-16 13:57:19
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-10-07 13:26:56
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2015-10-08 20:26:13
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-10-13 16:27:52