Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hien
hello friends . My name is nguyen thuy hien .I am ten years old . My school mai trung primary school number two . I am grade five and I am class five C . In family , have five people . They are : father I ; mother I ; two sister I and I . My favourite color is yellow, my favourite food is chicken . Goodbye friends , see you again . You remember support their . Thanks friends

Luyện toán

7 -Trung bình 7.21 - Tổng điểm 1010

hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 12:30:09
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 21:13:59
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 12:17:14
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 09:19:08
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 12:15:21
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 05:52:20
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 12:18:25

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-06 21:38:58
hien làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-01 19:24:22
hien làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:34:56
hien làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 20:07:50