Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦

💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-08 20:48:09
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-24 09:31:01
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-03-08 12:33:08
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-09-04 14:18:35
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 10:44:53
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 13:16:46
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 07:04:03
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 11:14:32
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-24 20:20:58
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-06-13 10:21:06
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 14:52:25
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 22:00:04
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 13:38:51
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:14:46
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 18:37:15

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 22:19:46
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-03-05 20:19:05
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 09:47:19
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điệp ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 20:43:45
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 20:09:36
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:12:36
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:21:44
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhớ rừng
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 15:21:34
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quê hương
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 16:48:59
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức cảnh Pác Bó
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 09:40:58
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 09:05:49

Luyện Tiếng Anh

39 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3900

💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 20:44:52
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 20:46:32
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:46:52
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 21:35:21
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:17:13
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:21:28
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:29:20
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 19:35:24
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:29:34
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 13:41:49
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 11:09:10
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:01:30
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /br/ - /pr/
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:11:11
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: gerund/ to-infinitive
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:18:54
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:24:17
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 19:49:11
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 21:19:07
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:06:29
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 22:12:24
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:12:36
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 19:22:58
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 18:22:45
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 18:38:27
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 19:40:02
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 21:13:40
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A project on pollution
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 20:42:42
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 21:08:06
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 21:23:36
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 20:39:48
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 21:27:03
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 18:57:43
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:11:59
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:08:39
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:06:04
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:05:53
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:35:45
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 20:42:32
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:05:20
💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:31:09

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-02 21:05:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-10 10:08:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-26 08:07:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 12:49:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-17 21:05:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-14 10:08:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 10:04:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 10:02:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 09:40:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 09:37:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 09:35:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 09:31:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 09:29:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 09:28:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 09:27:01