Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Helen Đoàn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Helen Đoàn

Helen Đoàn
Nhớ t ko m?

Luyện toán

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 21:37:54
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-31 15:04:39
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-06 10:29:27
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 10:30:10
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-07-31 15:14:47
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2017-08-12 06:08:25
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 09:44:16
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-08-27 11:09:11
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 21:20:24
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-12 06:12:49
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 22:07:46
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 18:37:21
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-07-31 12:16:39
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-09-16 18:48:21
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 11:34:56
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 07:24:23
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-09-28 17:21:52
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-09-11 09:09:24
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-09-16 18:51:52
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-19 10:03:25
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 11:41:15
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 21:33:18
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2017-08-14 21:57:25
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2017-09-11 09:06:02
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 07:15:09
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2017-08-08 10:36:27
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-08-08 10:49:03
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-07-31 20:48:56
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 20:47:17
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-08-08 09:16:36
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-08-06 10:24:57
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 21:18:25
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 18:36:33
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 07:25:45

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-01 15:24:50
Helen Đoàn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-01 15:21:18
Helen Đoàn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-01 15:19:43
Helen Đoàn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-01 15:17:18