Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Me. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Me
Cold
  • Tên: Me
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 20SP, 2GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

17 -Trung bình 9.64 - Tổng điểm 1736

Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 18:36:53
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 18:28:08
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:06:35
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:03:11
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:59:49
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:55:57
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:51:51
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:15:44
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:07:10
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:42:12

Luyện văn - Tiếng Việt

17 -Trung bình 8.87 - Tổng điểm 1862

Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:31:05
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi bà
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 13:31:13
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm.
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 13:27:52
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:16:11
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:11:25
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lừa và ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:35:39
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:58:46
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:23:44
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về trường học. Dấu phẩy
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:53:08
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày khai trường
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:38:56

Luyện Tiếng Anh

23 -Trung bình 8.70 - Tổng điểm 2522

Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 18:02:09
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:39:28
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:36:29
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:41:52
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:40:38
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:49:29
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:52:38
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:54:44
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:45:23
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:41:14

Điểm thi