Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tẫn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tẫn

Tẫn

Luyện toán

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

Tẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 14:36:49
Tẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng (trừ)
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 19:20:50
Tẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 11:39:45
Tẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về diện tích
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 11:35:51
Tẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 11:24:54
Tẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 10:16:18
Tẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 16:41:04
Tẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 09:12:14
Tẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 20:42:35
Tẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2018-07-22 10:05:06

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 9.40 - Tổng điểm 188

Tẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 11:50:40

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-14 11:38:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 16:02:30
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:41:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:38:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:34:36
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:30:56
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:27:25
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:23:37
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:22:19
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:18:40
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:17:02
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:14:58
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:11:23
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-10 09:57:09
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-10 09:53:24
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-10 09:49:17
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-10 09:47:04
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-10 09:40:39
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-06 11:46:24
Tẫn làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-06 11:39:18
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-06 11:27:29
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-06 11:22:50
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-05 09:59:01
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-03-04 20:50:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-04 13:04:52
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 12:29:31
Tẫn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-04 12:05:15