Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn ánh hằng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn ánh hằng

nguyễn ánh hằng
Lạnh Lùng , Ít Nói , Học Giỏi
  • Tên: nguyễn ánh hằng
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 19SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

11 -Trung bình 7.82 - Tổng điểm 1486

nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 19:28:08
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:51:18
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 20:35:07
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 20:48:20
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 19:53:04
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:43:06
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:08:06
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:26:20
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:28:27
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 19:30:33

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 8.38 - Tổng điểm 838

nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:22:34
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điệp ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:33:18
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 20:03:25
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 19:53:48
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 19:50:50
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 21:08:26

Luyện Tiếng Anh

53 -Trung bình 8.25 - Tổng điểm 6024

nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 21:04:05
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:54:49
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:51:20
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:49:51
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:47:03
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:45:32
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:43:39
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:46:12
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 20:46:29
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 20:43:57

Điểm thi

nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-04 20:59:10
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-04 20:55:09
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.3 điểm
Điểm cao nhất: 7.3, Nộp bài lúc 2019-11-22 20:17:05
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 21:04:37
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-19 19:57:23
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-18 17:38:46
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-15 21:55:31
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-15 21:48:09
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-23 20:05:09
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-23 19:57:20
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-23 19:37:24
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-23 19:32:14
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-13 21:24:23
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-03 20:14:47
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-26 21:16:51
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-09 15:55:50