Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Thùy Nga. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Thùy Nga

Nguyễn Ngọc Thùy Nga
Giúp nhau học tốt nhaaa

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 08:56:42
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 09:35:03
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 10:45:15
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:05:27

Luyện Tiếng Anh

37 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3700

Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 21:12:28
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:42:21
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:42:36
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:43:11
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 7
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:45:12
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 21:02:10
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:35:18
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 11
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 21:09:22
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:33:52
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 20:12:39
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 19:05:36
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 19:09:45
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 09:47:12
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 20:43:23
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 20:49:32
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:07:33
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 09:03:24
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:20:55
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:17:14
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:25:12
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:12:57
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 21:20:30
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 21:17:16
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 15:59:57
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 20:59:41
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 15:50:08
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 15:42:02
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 10:49:28
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:27:21
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:30:22
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:47:44
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:32:45
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 21:05:46
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 09:37:59
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 21:17:01
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 09:06:32
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:42:07

Điểm thi