Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Bảo Trân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Bảo Trân

Dương Bảo Trân
Hello!

Luyện toán

0 -Trung bình 4.80 - Tổng điểm 336

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.40 - Tổng điểm 270

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 8.41 - Tổng điểm 841

Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 18:00:06
Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 12:53:49
Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 12:49:43
Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 18:06:07
Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 18:09:34
Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 18:02:45
Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 18:01:48
Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 18:01:12

Điểm thi

Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-11 15:41:33
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-09 19:17:24
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-09 19:13:33
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-09 18:54:11
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-16 15:21:57
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-05 12:45:56
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-23 17:52:22
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-20 11:44:35
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-20 11:22:02
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-20 11:16:47
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-15 17:20:34
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-15 17:15:10
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 17:10:17
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-15 16:49:23