Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hải Anh ^_^. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hải Anh ^_^

Hải Anh ^_^
💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷💵💴💶💷

Luyện toán

514 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 51400

Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 13:53:54
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-04-13 19:57:55
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2015-08-15 08:00:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-08-09 15:04:24
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 21:00:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 20:56:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2014-05-08 20:16:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 21:01:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-06-22 18:04:08
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-05-05 19:31:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-04-13 19:48:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2014-04-13 20:03:26
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2016-10-26 20:36:08
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-05-07 19:06:21
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 08:50:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-04-05 12:17:23
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2014-06-09 07:52:54
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:03
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2014-04-20 16:30:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-04-07 19:23:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-05-05 20:00:28
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:03
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2014-04-07 19:16:02
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2014-06-09 08:00:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-11-30 17:11:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-07-24 15:45:11
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2014-05-11 20:18:27
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2014-08-14 15:50:41
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 20:14:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2014-05-12 20:51:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2014-08-14 15:08:59
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2014-08-12 20:56:48
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 20:27:57
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2014-04-20 16:08:52
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2014-08-13 16:55:02
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2014-05-11 09:56:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2014-04-07 19:11:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ không nhớ các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2014-05-11 20:30:26
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2014-05-12 20:57:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-05-05 19:56:02
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2014-04-20 17:03:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2014-05-13 20:01:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2014-05-13 19:57:49
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-05-09 22:08:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2014-07-10 16:41:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-07-16 18:56:56
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2014-08-12 16:22:56
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-07-16 19:03:22
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2014-09-03 20:27:25
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-07-16 19:08:09
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-09-04 16:06:08
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 10:17:02
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2014-08-14 15:35:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-05-03 09:00:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-07-04 10:04:26
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-07-10 15:55:57
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-07-10 16:16:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-09-20 20:22:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-07-16 19:11:57
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-09-24 16:20:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-09-04 17:11:54
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-10-19 08:03:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-10-19 08:14:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-10-19 08:24:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-05-03 09:02:22
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 15:42:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp vào ô trống
Lần cuối làm bài: 2014-09-04 17:03:11
Lần cuối làm bài: 2015-07-20 20:15:40
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 21:19:49
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-05-05 19:23:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2016-01-10 11:46:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-09-04 16:37:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:03
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 20:31:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-05-17 10:43:08
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-05-19 18:28:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2015-05-20 07:50:26
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-09-17 20:19:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2015-03-21 09:14:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2015-05-21 11:53:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-09-17 20:29:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm thừa số, số bị chia hoặc số chia trong phép nhân, chia
Lần cuối làm bài: 2015-07-20 19:13:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân và chia
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 15:43:11
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-07-09 16:15:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2015-05-03 08:48:55
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-01-17 10:06:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số phạm vi 1000
Lần cuối làm bài: 2015-05-21 10:41:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 19:00:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2015-11-28 09:34:59
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2015-05-07 20:59:26
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2015-11-24 18:48:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số lớn nhất, số bé nhất
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 20:59:19
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-06-10 08:36:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2015-11-18 21:13:58
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-11-12 18:20:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 16:18:03
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 10:30:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-11-14 14:57:26
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-05-15 11:24:22
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ không nhớ
Lần cuối làm bài: 2014-10-04 16:37:29
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ (có nhớ và không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2014-10-04 16:47:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-12-11 19:05:41
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2015-11-05 20:59:38
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2015-11-14 14:32:11
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2014-07-10 09:01:41
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2015-05-03 09:08:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 20:34:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đoán chữ số trong phép tính
Lần cuối làm bài: 2015-06-10 08:19:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-10-31 21:33:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-11-03 20:35:37
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2016-01-10 13:10:37
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-10-31 21:45:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-10-31 21:21:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 19:42:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-03-23 20:56:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 20:23:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 20:45:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 21:43:25
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 20:42:38
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2018-06-27 20:44:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 20:20:23
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có hai chữ số - thực hiện từng bước
Lần cuối làm bài: 2016-11-03 21:11:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 11:15:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:03
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 21:11:42
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 20:36:54
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 21:17:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 20:32:21
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 20:51:38
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 20:14:13
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 16:06:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2018-06-27 21:28:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 20:25:59
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2014-09-24 16:43:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:55:27
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 20:44:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 21:19:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-05-20 07:40:56
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2014-05-05 20:14:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2015-01-22 17:26:57
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép chia bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-03-21 09:12:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-07-24 11:36:24
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2015-12-11 19:06:55
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-06-10 08:43:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-06-27 20:32:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 20:33:29
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-06-12 17:18:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 20:35:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 16:29:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2014-06-12 17:28:23
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-07-10 20:26:38
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-11-03 20:56:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-04 20:55:48
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 21:09:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-04-11 20:49:03
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2015-05-03 09:28:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:09:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 20:17:19
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2014-07-04 09:28:47
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2014-09-03 20:33:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-09-04 15:54:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-09-04 16:10:24
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 15:25:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2014-09-12 19:32:28
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2014-05-07 19:10:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2014-04-13 19:27:37
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 20:10:22
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2014-08-14 15:39:48
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 20:21:23
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2014-04-20 16:13:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2014-08-14 15:56:07
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2014-08-14 16:06:55
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2014-05-14 20:33:59
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2014-08-13 16:36:37
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm cách đoạn
Lần cuối làm bài: 2014-08-14 15:31:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 20:37:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 21:03:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 20:11:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 20:45:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-05-15 20:41:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-05-15 11:39:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 21:04:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-07 20:25:29
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 20:03:21
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-10-04 17:50:26
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-06-12 17:34:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 20:14:26
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-12 17:37:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-12 17:29:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-05-15 21:00:40
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:03:38
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 08:37:41
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 08:47:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 4
Lần cuối làm bài: 2015-05-17 09:40:55
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-17 09:58:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 16:22:54
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2015-07-24 16:10:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2015-09-15 20:19:24
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 16:26:42
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2015-04-04 16:53:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 3
Lần cuối làm bài: 2015-04-21 21:25:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 4
Lần cuối làm bài: 2015-04-21 21:35:55
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2015-04-22 21:25:13
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2015-07-24 11:24:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2015-07-24 16:33:58
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2015-09-15 20:35:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 16:27:13
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 20:34:58
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân
Lần cuối làm bài: 2015-05-30 15:58:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân, chia
Lần cuối làm bài: 2015-07-20 19:49:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2015-09-18 20:14:19
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2015-10-15 18:19:26
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 17:40:52
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-20 08:28:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-15 10:58:21
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2015-05-30 16:30:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-15 17:43:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-15 18:27:26
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng cách tính ngược
Lần cuối làm bài: 2015-11-18 21:01:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2015-10-20 20:28:24
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia nhẩm với các số 5, 25, 125
Lần cuối làm bài: 2017-04-18 20:26:28
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 20:36:13
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2014-05-19 20:36:38
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-11-28 13:39:55
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2014-08-12 21:12:56
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2014-06-12 17:14:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-12-11 19:08:41
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-06-06 11:17:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-04-05 11:58:13
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-05-19 18:19:21
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-05-21 10:36:29
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2014-10-04 17:06:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-01-15 18:14:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 20:42:11
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh kết quả phép tính
Lần cuối làm bài: 2015-09-18 20:44:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 11:04:49
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 20:48:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2015-11-14 14:42:02
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2015-09-17 20:48:58
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-05-19 19:46:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 18:43:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:40:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 21:34:02
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 17:40:51
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:51:48
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 20:25:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2015-03-21 09:18:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2015-05-03 08:54:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 14:53:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-05-30 16:17:25
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 15:38:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 10:22:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 18:18:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 21:56:59
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-06-25 21:45:47
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-07-07 20:31:54
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 20:32:21
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 20:06:16
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 20:40:27
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-07-07 20:35:49
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 10:35:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm số đoạn thẳng, số hình tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 10:35:07
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 21:32:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo : Lít
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:15:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:38:38
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:42:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:50:08
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:54:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:31:24
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:38:11
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:44:41
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:56:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 21:31:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 21:34:00
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 21:36:24
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 21:42:49
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 21:43:57
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 21:46:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 21:50:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 21:51:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 21:29:08
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 22:05:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 21:34:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 21:36:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 15:40:24
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 19:23:54
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 15:42:21
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 19:33:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 15:05:42
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 19:36:48
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:31:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:33:58
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:40:22
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 13:15:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 13:18:25
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:24:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:47:42
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 13:28:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 21:48:59
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 21:52:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 21:45:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 14:19:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 26 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 13:36:03
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 36 + 15
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 13:24:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:49:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:52:49
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:55:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 22:15:52
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 07:58:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 17:07:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 17:09:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 17:11:16
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:15:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:18:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 13:31:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 20:29:27
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 21:29:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 09:13:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 22:01:32
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 22:03:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 22:00:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 15:28:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 15:32:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 15:34:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 14:22:13
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 21:54:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 14:25:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 15:37:27
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:44:40
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 21:44:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 21:45:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 21:50:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 22:01:59
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:22:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:13:49
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:17:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:22:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 14:30:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 08:00:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 08:02:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 08:04:20
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:30:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng các số từ 1 đến 100
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:06:49
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:08:20
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:12:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 14:33:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 20:31:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 20:32:47
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 20:28:58
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:04:28
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 09:17:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:59:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 31 - 5
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 21:00:00
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 51 - 15
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 21:01:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 12 trừ đi một số (12 - 8)
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 21:03:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 32 - 8
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 21:07:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 52 - 28
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 09:55:54
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 13:32:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 13:36:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 13:41:22
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số (13 - 5)
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:18:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 33 - 5
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:21:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 53 - 15
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 09:51:59
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 34 - 8
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:25:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 54 - 18
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:30:42
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:59:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 13:30:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 13:44:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:36:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 13:01:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 09:47:48
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập phép trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:45:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 09:45:16
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:42:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 21:56:25
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 21:17:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 21:05:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 21:09:32
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 21:32:51
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 21:37:40
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 22:07:25
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 22:11:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 08:57:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 21:18:57
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 19:41:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 19:48:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 08:59:13
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 21:13:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, tháng
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:01:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem lịch
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:03:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 20:24:00
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 20:15:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 20:18:25
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 21:55:56
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng của nhiều số
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:17:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 21:58:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 22:04:21
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 22:01:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:20:09
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 12:22:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 12:24:56
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 12:19:03
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 12:27:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 12:29:57
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:22:07
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 12:31:29
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 12:34:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 15:44:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 12:37:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 12:39:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 12:41:41
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 12:44:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:23:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:25:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 19:16:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 19:19:16
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 19:21:25
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 13:19:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 12:46:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 13:35:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 13:38:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 19:22:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 13:41:54
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 13:21:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 13:44:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 13:47:37
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 19:30:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 13:51:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 14:29:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 13:26:59
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 13:21:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 13:29:25
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 13:23:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 13:26:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 13:28:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần ba
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:46:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 13:29:37
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:47:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:49:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:50:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 13:33:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giờ, phút
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:52:03
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:54:20
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 16:27:40
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 17:01:07
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:28:13
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 21:53:16
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 21:59:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 13:37:02
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa ba chữ
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 13:40:29
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 09:59:49
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 10:03:11
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 21:01:38
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 13:03:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 22:02:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 21:37:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 21:42:56
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 20:56:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 20:59:09
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 20:46:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 21:15:16
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 20:39:28
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 19:59:52
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 20:21:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 21:51:19
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 21:08:21
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 21:26:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-09-14 12:57:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:39:00
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 12:24:48
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 07:05:49
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 17:32:28
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 13:13:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:29:48
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:57:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 20:42:19
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 20:47:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 20:25:08
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 20:54:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:32:19
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 21:01:11
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 21:05:47
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 21:10:38
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:37:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 08:06:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 20:48:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:42:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 20:58:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:24:24
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:10:22
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 20:22:26
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-09-14 20:19:25
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 16:09:55
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:18:49
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 22:01:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 21:25:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 21:20:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:28:40
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 12:44:49
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:36:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 12:50:41
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:41:02
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 09:21:41
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 09:29:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:32:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 18:54:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 21:37:32
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 21:44:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 21:22:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:38:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:23:08
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:03:59
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:13:57
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 21:30:33

Luyện văn - Tiếng Việt

182 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 18200

Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 20:45:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 20:23:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 20:28:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:24:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 20:55:38
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 08:48:11
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 08:51:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 95: oanh, oach (doanh, hoạch)
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:29:29
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 21:24:28
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 20:43:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 21:32:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 21:26:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 21:37:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 20:54:22
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 20:53:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:18:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 09:40:42
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lương Ngọc Quyến. Cấu tạo của phần vần
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 09:42:52
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tổ quốc
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:44:13
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 09:56:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:49:24
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 20:43:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thư gửi các học sinh. Quy tắc đánh dấu thanh
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 20:25:40
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Nhân dân
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:32:57
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 20:58:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:38:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 20:33:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:51:32
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 21:06:05
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 20:30:58
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 12:33:09
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 21:11:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 15:24:20
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 15:19:54
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2018-07-10 09:25:31
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 20:36:32
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Hòa bình
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 12:36:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2018-07-10 19:56:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 12:40:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2018-07-10 20:08:42
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 10:18:26
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 12:46:22
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 20:21:59
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 21:40:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 15:29:57
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 15:34:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 20:25:43
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 10:22:00
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 15:50:47
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 20:31:21
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 15:53:41
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 15:55:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 15:36:51
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 10:27:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 16:01:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trước cổng trời
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 16:04:24
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 16:08:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 16:10:15
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 16:12:42
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 15:58:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 21:45:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 21:27:44
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:01:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 12:28:25
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 20:59:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 20:49:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 21:01:12
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 20:55:18
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 12:24:50
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 20:52:07
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 20:55:19
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 09:01:49
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe viết: Người mẹ của 51 đứa con
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 20:46:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 20:49:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 13:12:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 13:07:48
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về câu
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 20:52:13
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 21:10:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 21:32:58
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 21:46:32
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-06-29 20:39:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-06-29 20:47:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:26:16
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:15:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 14:35:32
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 13:39:07
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 14:37:20
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 13:41:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 21:10:58
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 19:04:54
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 14:39:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 14:43:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 14:44:57
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 14:47:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 14:51:22
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 14:21:42
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 14:55:05
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 21:05:40
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 14:57:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 14:15:49
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 14:26:14
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 20:38:02
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 14:21:56
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Cao Bằng. Ôn tập về quy tắc viết hoa
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 21:14:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 14:23:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú đi tuần
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 14:25:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 20:34:52
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:28:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:32:22
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:37:40
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:43:38
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 20:39:56
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 20:33:56
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
Lần cuối làm bài: 2018-06-25 22:22:24
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2020-09-15 21:25:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 21:10:42
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 21:06:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:49:21
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 19:47:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 22:05:47
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 22:09:48
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:56:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:23:25
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 21:56:54
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 22:02:57
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện và kí
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:33:13
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động Phong Nha
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:39:22
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2018-06-25 22:16:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn và Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:23:00
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:14:32
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 20:28:13
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 09:58:26
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:14:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:03:51
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mạch lạc trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:08:03
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 16:31:13
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quá trình tạo lập văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:52:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:12:32
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:48:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:56:59
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 21:09:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 21:13:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 21:15:22
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 21:18:51
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 21:25:38
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:49:24
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:52:27
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:45:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:34:28
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:09:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:05:54
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:59:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:42:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách lập ý của bài văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:15:26
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 20:42:28
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 20:48:51
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 21:03:49
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:17:32
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:29:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:34:11
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chơi chữ
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 21:02:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:29:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 13:33:48
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:25:48
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về con người và xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:19:38
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 09:48:00
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 20:57:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 21:39:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ý nghĩa văn chương
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 20:58:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 21:25:06
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 21:05:42
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2020-09-07 21:13:23
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 20:48:42
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2020-09-14 20:38:03
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 20:56:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 21:12:52
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 20:35:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2018-07-07 20:09:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-07-07 20:15:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-07-07 20:22:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 22:00:28
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 21:50:20

Luyện Tiếng Anh

200 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 20000

Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 21:09:55
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 21:15:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 21:19:56
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 16:10:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 16:14:09
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 16:17:48
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 21:13:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 22:00:00
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 16:06:09
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 19:59:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:56:59
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:58:58
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 21:00:28
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 21:02:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 21:03:51
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 21:05:49
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 16:28:58
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 20:03:51
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 16:35:00
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 16:35:38
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 16:37:20
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:51:58
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:52:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 16:21:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 21:13:37
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 19:06:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 19:10:52
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:38:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 16:26:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 16:27:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 20:01:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 16:39:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:35:09
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:35:48
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:36:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:36:00
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 16:38:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:37:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 17:06:09
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:15:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:18:21
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:23:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:26:57
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:28:55
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:20:59
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:33:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:35:19
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:36:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:37:24
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:39:16
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:41:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 20:32:16
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 20:34:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 20:37:03
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 20:48:24
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 20:48:56
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 20:46:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 20:48:00
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 20:52:21
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 20:55:29
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 20:58:20
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:12:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:14:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:20:07
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:23:29
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:42:25
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:44:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 21:28:57
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:25:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:28:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:31:37
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:35:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 19:55:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 20:01:08
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 20:03:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 20:06:42
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:48:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:54:55
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 20:09:22
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 20:11:23
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /fl/ - /pl/
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 20:13:48
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 20:16:36
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:49:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:50:47
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 21:30:42
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 21:41:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is your school big?
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 21:38:11
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 20:52:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 20:55:08
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ct/ - /cts/
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 20:57:27
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 21:06:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 21:08:21
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /xt/
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 21:11:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 19:27:51
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 19:29:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ed/
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 19:32:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 21:49:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:55:47
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 19:35:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:47:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:49:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:53:20
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:58:52
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:01:02
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:04:22
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:07:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:10:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:11:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:14:22
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 21:39:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 21:43:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 21:47:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 21:54:42
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 21:58:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /cl/ - /fl/
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:38:33
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 21:26:32
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 21:31:54
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:51:09
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:53:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:55:46
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:59:24
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How much are the jeans?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:02:39
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:06:29
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:10:00
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:11:37
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:14:09
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:17:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:19:57
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:21:29
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:33:42
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:31:42
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:38:55
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:33:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:24:26
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:24:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 21:35:47
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:28:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:30:45
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:33:47
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 21:37:20
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 21:44:34
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 08:53:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-09-03 21:40:30
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 21:09:21
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 21:21:37
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 20:49:00
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 20:49:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 20:52:47
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 20:55:59
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 19:23:20
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 21:11:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 20:35:28
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 20:39:13
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 20:43:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 20:54:08
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 15:46:03
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 22:00:37
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 22:02:38
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:52:23
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:49:00
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:45:51
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 20:46:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 21:03:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:18:06
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:29:26
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:32:38
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:42:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:33:15
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:38:43
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 21:53:35
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 21:56:25
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 22:00:20
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 22:10:23
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 20:33:08
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: stress in two- syllable words
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 20:37:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 20:39:50
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 09:46:23
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 09:57:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 10:02:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 10:05:17
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: stress in three- syllable words
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 10:10:58
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 21:04:28
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 21:12:12
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 21:09:47
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 21:19:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:41:05
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:42:32
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:44:53
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:47:18
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:50:31
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:52:14
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:55:44
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung B. Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:41:04
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung B. Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:42:27
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung D. Writing
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:43:58
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung D. Writing
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:45:01
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 08:57:10
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:57:48
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:00:00
Hải Anh ^_^ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:01:25

Điểm thi

Hải Anh ^_^ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-13 21:06:45
Hải Anh ^_^ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-10 15:34:09
Hải Anh ^_^ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-25 20:39:03
Hải Anh ^_^ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-04 21:32:53
Hải Anh ^_^ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-04 21:29:17
Hải Anh ^_^ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-04 21:26:48
Hải Anh ^_^ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-04 20:43:40
Hải Anh ^_^ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-04 20:38:12
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-31 20:17:21
Hải Anh ^_^ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-30 20:48:36
Hải Anh ^_^ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-14 21:33:01
Hải Anh ^_^ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-09 20:29:17
Hải Anh ^_^ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 21:06:30
Hải Anh ^_^ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 21:05:06
Hải Anh ^_^ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-28 21:41:35