Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với K - ALK (Team TST 10). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

K - ALK (Team TST 10) CTV

K - ALK (Team TST 10)

Luyện toán

12 -Trung bình 7.64 - Tổng điểm 1451

K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 14:41:46
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 09:23:47
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 16:16:46
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 12:32:23
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 07:41:54
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:17:29
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 07:52:43
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 10:32:26
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 08:25:18
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 10:01:40

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 6.95 - Tổng điểm 139

Luyện Tiếng Anh

98 -Trung bình 8.04 - Tổng điểm 10533

K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 22:00:48
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 07:06:53
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 07:07:45
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 19:13:27
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 07:08:39
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:15:26
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:58:03
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:13:12
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:56:19
K - ALK (Team TST 10) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 19:37:50

Điểm thi

K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-11 07:43:33
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 15:15:57
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-10 15:13:11
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 10:03:18
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 10:02:08
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 09:58:04
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 09:57:13
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-10 09:43:06
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 08:50:57
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 08:41:05
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 09:00:43
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:59:29
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:58:16
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:57:21
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:55:38
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:54:09
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:51:17
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 15:49:46
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 15:48:03
K - ALK (Team TST 10) làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 15:35:56