Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kiệt Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kiệt Nguyễn CTV

Kiệt Nguyễn
Bye OLM, một kỷ niệm với tôi. Liên hệ qua: https://diendantoanhoc.net/user/182402-kietlw9/

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a ≠ 0 )
Lần cuối làm bài: 2021-01-06 18:27:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

98 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9800

Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 09:30:34
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 09:31:55
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 09:33:28
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 09:34:44
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 09:35:53
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 09:37:17
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 09:40:07
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 09:42:55
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 09:45:06
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 09:56:00
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 09:58:26
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 10:01:05
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 10:04:21
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 10:06:19
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 15:10:53
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 15:11:35
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 15:12:16
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 15:12:30
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 15:13:26
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 15:13:57
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 15:14:37
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 15:14:52
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 15:15:03
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 15:15:15
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 15:16:16
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:33:05
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:36:18
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:40:37
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:42:10
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:44:27
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:53:30
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:54:58
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:56:19
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:58:03
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 22:00:48
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 07:06:53
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 07:07:45
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 07:08:39
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 19:33:57
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 19:35:02
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 19:37:50
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 08:28:04
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 08:30:03
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 08:31:05
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 08:36:26
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 08:37:56
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:05:52
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:08:07
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:16:51
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:13:12
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:15:26
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:18:51
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 08:32:34
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 09:12:01
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 09:12:10
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 09:12:20
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 09:12:43
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 09:13:01
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 09:13:12
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 15:39:35
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 15:40:06
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 15:45:27
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 15:45:40
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 15:46:22
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 15:47:26
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:32:49
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:33:12
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:33:34
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:34:08
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:35:13
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:35:44
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:36:00
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:36:29
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:37:26
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:38:43
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:38:57
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:39:16
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:39:40
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:52:19
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:55:33
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 07:57:11
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 08:08:23
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 08:08:58
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 08:09:34
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 06:22:50
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 08:19:26
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 08:33:50
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 08:35:57
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 10:59:17
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 08:42:42
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 08:44:23
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 08:45:44
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 4
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 08:48:03
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 08:49:53
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 19:13:27
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 08:21:45
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 06:23:50
Kiệt Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 06:24:39

Điểm thi

Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-11 07:43:33
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 15:15:57
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-10 15:13:11
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 10:03:18
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 10:02:08
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 09:58:04
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 09:57:13
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-10 09:43:06
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 08:50:57
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 08:41:05
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 09:00:43
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:59:29
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:58:16
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:57:21
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:55:38
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:54:09
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:51:17
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 15:49:46
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 15:48:03
Kiệt Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 15:35:56