Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Chau Tuan Kiet. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Chau Tuan Kiet

Nguyen Chau Tuan Kiet

Luyện toán

63 -Trung bình 6.62 - Tổng điểm 7880

Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 13:15:37
Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 20:58:55
Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 20:47:31
Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Số phức
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 08:23:32
Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 17:08:03
Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 11:23:22
Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:52:11
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 09:54:19
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 09:45:43
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 10:12:27

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 7.97 - Tổng điểm 239

Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 10:29:23

Luyện Tiếng Anh

98 -Trung bình 8.01 - Tổng điểm 10571

Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 22:00:48
Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 07:06:53
Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 07:07:45
Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 19:13:27
Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 07:08:39
Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:15:26
Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:58:03
Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:13:12
Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:56:19
Nguyen Chau Tuan Kiet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 19:37:50

Điểm thi

Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-11 07:43:33
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 15:15:57
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-10 15:13:11
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 10:03:18
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 10:02:08
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 09:58:04
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 09:57:13
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-10 09:43:06
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 08:50:57
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 08:41:05
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 09:00:43
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:59:29
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:58:16
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:57:21
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:55:38
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:54:09
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:51:17
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 15:49:46
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 15:48:03
Nguyen Chau Tuan Kiet làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 15:35:56