Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trương Gia Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trương Gia Thảo

Trương Gia Thảo
hello
  • Tên: Trương Gia Thảo
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

17 -Trung bình 5.15 - Tổng điểm 3087

Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:33:31
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:17:00
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:45:18
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:50:35
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:27:35
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:48:46
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 20:41:04
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 10:33:24
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 10:23:02
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 10:48:47

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 3.47 - Tổng điểm 555

Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:46:09
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 20:07:25
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:49:12

Luyện Tiếng Anh

19 -Trung bình 7.16 - Tổng điểm 2937

Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:07:28
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:21:50
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:02:34
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:37:06
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 19:57:21
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 09:23:47
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 10:19:37
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 10:09:06
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 10:05:29
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:36:55

Điểm thi

Trương Gia Thảo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-04-07 20:38:59