Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Hương Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Hương Giang

Vũ Hương Giang
army BTS omapape

Điểm thi

Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-01 09:15:26
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-01 09:11:06
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-10 13:12:09
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-07 20:09:19

Luyện toán

14 -Trung bình 4.89 - Tổng điểm 1762

Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-05-02 10:54:35
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 12:19:59
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 13:20:51
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-23 13:51:45
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-05-02 10:53:49
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2017-05-02 10:55:11
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-03-04 12:20:51
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 20:36:22
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-05-02 10:55:24
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 12:28:58