Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lãng Quân . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lãng Quân

Lãng Quân
I\'m a good boy...

Luyện toán

1 -Trung bình 5.35 - Tổng điểm 428

Lãng Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 20:52:41

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 6.93 - Tổng điểm 208

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lãng Quân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-20 20:56:07
Lãng Quân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-11-30 20:21:51
Lãng Quân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-11 20:43:08
Lãng Quân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-11 20:34:17
Lãng Quân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-11 20:24:03
Lãng Quân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-05 19:13:49
Lãng Quân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-05 19:04:30
Lãng Quân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-05 18:54:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-04 21:01:16
Lãng Quân làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-08-02 14:12:18
Lãng Quân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-30 14:29:46
Lãng Quân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-07-27 17:12:53
Lãng Quân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-26 18:25:05
Lãng Quân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-09 20:33:07
Lãng Quân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-25 13:45:59
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-03-18 12:52:45
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-10-24 21:21:31
Lãng Quân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-20 19:11:43
Lãng Quân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-20 17:26:53