Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thị Hà Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thị Hà Giang

Trần Thị Hà Giang
hi!everyone, welcome to my home

Điểm thi

Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 15:46:24
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 15:44:07
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 15:42:11
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-02 21:15:46
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-02 21:09:08
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-02 21:02:43
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-02 20:51:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-29 21:01:21
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:56:21
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:49:17
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:44:05
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:40:18
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-23 12:43:50
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-21 09:55:38
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-26 16:14:13

Luyện toán

63 -Trung bình 8.14 - Tổng điểm 7656

Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 17:28:04
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 12:33:42
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 13:09:11
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 17:40:58
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 16:51:28
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 20:03:13
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 19:37:31
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 13:38:18
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 20:35:18
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 19:36:09