Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Dung Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Dung Minh

Nguyen Dung Minh
Ừm

Điểm thi

Luyện toán

9 -Trung bình 6.24 - Tổng điểm 1998

Nguyen Dung Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2016-09-12 20:22:08
Nguyen Dung Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 09:47:22
Nguyen Dung Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 09:41:31
Nguyen Dung Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-06-06 08:34:46
Nguyen Dung Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-06-07 10:13:15
Nguyen Dung Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 09:45:54
Nguyen Dung Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 16:03:44
Nguyen Dung Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 20:11:19
Nguyen Dung Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2017-08-23 18:06:50