Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với SKT_NTT. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

SKT_NTT

SKT_NTT
29/5. tôi từ bỏ olm .bye ~~ olm.

Điểm thi

Luyện toán

27 -Trung bình 7.39 - Tổng điểm 3105

SKT_NTT đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 19:48:02
SKT_NTT đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 19:53:41
SKT_NTT đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 20:08:54
SKT_NTT đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 16:31:06
SKT_NTT đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 16:44:31
SKT_NTT đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 18:42:29
SKT_NTT đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 21:19:13
SKT_NTT đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 21:24:28
SKT_NTT đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-28 18:07:27
SKT_NTT đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 20:33:23