Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thế Duy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thế Duy

Nguyễn Thế Duy
Hãy kết bạn với một anh hùng!Vừa đẹp trai vừa hiền!!!!!!!!!!!!!

Luyện toán

38 -Trung bình 9.51 - Tổng điểm 3995

Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 19:24:22
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-05-17 19:48:27
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 19:36:52
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 19:59:13
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 19:30:29
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 20:51:59
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-03-20 20:21:32
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 20:28:42
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 20:04:41
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 15:14:23

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 9.30 - Tổng điểm 651

Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 08:27:07
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 20:39:45
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2017-12-21 15:08:29
Nguyễn Thế Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 14:42:19

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-18 19:35:36
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-14 19:44:31
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-21 11:26:19
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-09 15:16:33
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-01 21:13:20
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-01 21:06:45
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-09 07:55:43
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-02 07:08:12
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-21 14:22:07
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-19 07:50:40
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 14:28:54
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-10 19:42:57
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 20:35:00
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 20:31:40
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 20:26:47
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-10 19:37:15
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-09 20:26:51
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-09 19:48:49
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 16:57:30
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-14 16:55:27
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-14 16:51:45
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-14 16:39:40
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-13 19:28:25
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-13 19:17:46
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 20:15:58
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-12 20:12:38
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 17:33:34
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-01 16:07:28
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-01 07:21:06
Nguyễn Thế Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-01 07:16:53