Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyenvanduyanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyenvanduyanh

nguyenvanduyanh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: nguyenvanduyanh
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 1SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

17 -Trung bình 7.06 - Tổng điểm 2824

nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:24:48
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:52:28
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 20:41:42
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:19:34
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:34:21
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 19:59:40
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:42:38
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 20:26:36
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:32:46
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 21:01:39

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 6.53 - Tổng điểm 1829

nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:50:07
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:20:49
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:47:17
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thứ tự kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:45:48
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 21:02:28
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:03:27
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:40:43
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 20:33:58

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 9.49 - Tổng điểm 1613

nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:14:27
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:34:41
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:31:04
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:58:06
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:10:26
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:21:32
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:18:32
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:36:19
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 20:20:19
nguyenvanduyanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:39:47

Điểm thi

nguyenvanduyanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-11-14 21:41:15
nguyenvanduyanh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-16 20:17:51
nguyenvanduyanh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-13 20:12:32