Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dư Thị Khánh Hòa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dư Thị Khánh Hòa

Dư Thị Khánh Hòa
Năm 2018 : 8 thì quá phát ; 1 năm may mắn ; 0 gì cản trở ; 2 mình tiến lên. Chúc mừng năm mới, HAPPY NEW YEARS !!!

Điểm thi

Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-15 19:03:11
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 13:01:07
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-03 12:56:04
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-12 15:01:23
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-12 14:58:37
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-19 13:57:48
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-14 14:16:25
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-13 14:31:30
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-22 14:46:18
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-22 14:32:17
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-29 14:22:46
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-29 13:14:16
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-28 15:46:28
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-28 15:38:58
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-28 15:30:29
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-28 15:25:35
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-28 14:39:22
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-28 14:35:54
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-28 14:32:46
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-28 14:29:59
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-27 09:36:07
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-26 15:18:52
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-26 15:17:51
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-26 15:14:41
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-26 14:19:02
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-26 14:15:43

Luyện toán

24 -Trung bình 9.61 - Tổng điểm 2499

Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-06-28 08:35:06
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-09 09:01:08
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 13:09:33
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-07-07 09:50:53
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 09:57:41
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2017-07-11 14:25:39
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 12:48:04
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 13:07:12
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 13:07:00
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2017-12-05 20:06:00