Dư Thị Khánh Hòa - Trang của Dư Thị Khánh Hòa - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dư Thị Khánh Hòa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dư Thị Khánh Hòa

Dư Thị Khánh Hòa
Năm 2018 : 8 thì quá phát ; 1 năm may mắn ; 0 gì cản trở ; 2 mình tiến lên. Chúc mừng năm mới, HAPPY NEW YEARS !!!

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-05-11 15:48:55
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-11 15:45:39
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-11 15:43:54
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-11 15:39:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-11 15:35:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-11 15:33:04
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-11 15:26:53
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-11 15:22:39
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-11 15:20:29
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-11 15:16:23
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-11 15:08:05
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-11 15:04:44
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-11 15:00:43
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-11 14:51:47
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-11 14:45:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-11 14:43:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-11 14:35:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-15 21:11:49
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-15 21:02:28
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-15 19:03:11
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 13:01:07
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-03 12:56:04
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-12 15:01:23
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-12 14:58:37
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-19 13:57:48
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-14 14:16:25
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-13 14:31:30
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-22 14:46:18
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-22 14:32:17
Dư Thị Khánh Hòa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-29 14:22:46

Luyện toán

28 -Trung bình 9.60 - Tổng điểm 2880

Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-06-28 08:35:06
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-09 09:01:08
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 13:09:33
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-07-07 09:50:53
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 09:57:41
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2017-07-11 14:25:39
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 12:48:04
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 13:07:12
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 13:07:00
Dư Thị Khánh Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2017-12-05 20:06:00