Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Van Duong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Van Duong

Nguyen Van Duong
xin chao!Minh la naruto

Điểm thi

Nguyen Van Duong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-21 15:31:15
Nguyen Van Duong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-21 15:21:34
Nguyen Van Duong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-17 11:39:39
Nguyen Van Duong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 21:07:38
Nguyen Van Duong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 21:05:08

Luyện toán

4 -Trung bình 9.20 - Tổng điểm 460

Nguyen Van Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-10-08 06:54:39
Nguyen Van Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 11:24:51
Nguyen Van Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-04 09:29:04
Nguyen Van Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 11:30:20