Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trieu Thi Bich Duong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trieu Thi Bich Duong

Trieu Thi Bich Duong
Hi everyone! Welcome to visit my house. Everyone come to my house do not forget to make friends!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Luyện toán

46 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4600

Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 18:25:07
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 18:16:14
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 18:29:57
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 18:38:43
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 19:00:34
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-05-03 20:08:41
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2017-05-03 20:22:46
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-05-03 20:32:30
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-05-04 20:26:11
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-05-07 20:13:21
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-05-07 20:39:41
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 07:21:50
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 20:26:37
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 20:36:39
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-05-12 15:06:31
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 15:41:10
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-07-03 08:45:11
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 20:36:39
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 08:11:11
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 07:58:38
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-08-31 20:56:32
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-09-04 21:33:28
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng và phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-09-05 20:07:55
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-09-05 20:14:13
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2017-09-05 20:22:15
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ, nhân và chia hai số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-09-06 15:14:12
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-09-06 15:20:26
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-09-06 20:33:41
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia nhẩm với các số 5, 25, 125
Lần cuối làm bài: 2017-09-07 19:40:26
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2017-09-07 19:47:18
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2017-09-10 15:33:24
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2017-09-10 20:56:04
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2017-09-12 21:03:49
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-09-14 19:57:14
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2017-09-14 19:38:40
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-09-14 19:37:35
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ ba số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-09-14 19:36:51
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-09-15 19:57:06
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-09-18 20:00:04
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X - qui tắc chuyến vế đổi dấu
Lần cuối làm bài: 2017-12-27 07:54:16
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ nhiều số nguyên, tổng đại số
Lần cuối làm bài: 2017-09-18 19:55:46
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 20:37:18
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 20:15:53
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-09-25 19:30:37
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2018-02-23 22:08:58
Trieu Thi Bich Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 21:41:49

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi