Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thùy Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thùy Dương

Nguyễn Thùy Dương
Hello everyone, my full name is Nguyen Thuy Duong. I'm in grade 6. My birthday is on October 3rd, 2006. My favourite subject is English. I like listening to English songs very much. And i really really like to read detective comic books so much. I like best is Conan. I hope everybody make my friend and chat with me than more.

Điểm thi

Nguyễn Thùy Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-17 16:26:24

Luyện toán

0 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 120